Statut

Fundacji 1863.PL

ustanowiony w Warszawie 22 stycznia 2016 roku –
w 153. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego,

z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity z 11 czerwca 2016 roku.

Ustanawiając Fundację pod nazwą „1863.PL” jej Fundator pragnie kontynuować i rozwijać działalność mającą na celu upamiętnianie, upowszechnianie i prowadzenie badań nad historią Polski, w tym szczególnie Powstania Styczniowego
i innych powstań narodowych, pielęgnowanie polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego, a także pozyskiwanie, opiekę i udostępnianie muzealiów i pamiątek związanych z przeszłością Polski.

Działalność Fundacji opierać się będzie w dużej mierze o Kolekcję Krzysztofa Kura, której największą część stanowi, stale powiększany przez Fundatora, zbiór około 600 oryginalnych rycin pochodzących z prasy zagranicznej z okresu Powstania Styczniowego oraz roczników gazet zagranicznych z tego czasu. Fundacja dołoży wszelkich starań, aby Kolekcja służyła Narodowi Polskiemu oraz zachowywaniu pamięci  o Insurekcji z lat 1863-1864 i jej uczestnikach. Fundacja będzie sprawować pieczę nad Kolekcją oraz będzie stać na straży jej integralności.

 

 

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja pod nazwą 1863.PL , zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Krzysztofa Kura, zwanego dalej „Fundatorem”.

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 13 listopada 2015 roku, repertorium A nr 9029/2015 sporządzonym przez notariusz Magdalenę Dzierbę  w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Łęczycka, Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba notariusze spółka cywilna w Warszawie przy ul. Adama Mickiewicza 22 lok. 4 (kod pocztowy: 01-551).

Fundacja działać będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku         o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz.203 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku Nr 1118, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu, nadanego przez Fundatora.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

 

§ 5

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

 

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji – do sprawowania nadzoru nad jej działalnością, jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 7

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność   w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

§ 8

 

 

Wszystkie organy Fundacji, a także jednostki organizacyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 mogą używać okrągłej pieczęci podobnej do pieczęci opisanej w ust. 1 i 2 z dodanym w otoku napisem zawierającym nazwę organu lub jednostki organizacyjnej Fundacji. Pieczęć Fundatora może w otoku zawierać dodatkowo imię i nazwisko Fundatora.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Mogą być do niego dodawane elementy graficzne związane z przypadającymi rocznicami.

Wzory pieczęci, o których mowa w ust. 3 oraz znaków graficznych, o których mowa w ust. 4 ustala Zarząd.

 

§ 9

Po śmierci Fundatora Fundacja będzie nosić nazwę „Fundacja Krzysztofa Kura 1863.PL”

Po śmierci Fundatora napis w otoku pieczęci, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 będzie brzmieć: „Fundacja Krzysztofa Kura ⬥ 1863.PL”.

 

§ 10

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe, nagrody oraz inne wyróżnienia                   i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

§ 11

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych zarówno w kraju jak i za granicą.

 

 

Rozdział II

CELE I SPOSOBY REALIZACJI

 

§ 12

Celami Fundacji są:

Opieka nad Kolekcją znaną, jako „Kolekcja Krzysztofa Kura”, zwaną dalej „Kolekcją”, oraz stanie na straży jej integralności, a zwłaszcza zbioru rycin i roczników gazet z okresu Powstania Styczniowego tak, aby nie uległ on rozproszeniu oraz, aby Kolekcja służyła Narodowi Polskiemu, a także zachowywaniu pamięci o Insurekcji z lat 1863-1864 i jej uczestnikach.

Stworzenie i prowadzenie Muzeum Powstania Styczniowego oraz innych powstań narodowych, również w formie muzeów wirtualnych w Internecie.

Kultywowanie pamięci o Powstaniu Styczniowym i innych zrywach niepodległościowych oraz ich uczestnikach.

Przypominanie polskich rocznic i wydarzeń narodowych.

Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej                    i kulturowej.

Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pomoc Polonii i Polakom za granicą.

Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

Działalność na rzecz rodziny.

Zachowywanie w żywej pamięci sztuki o tematyce patriotycznej w tym w szczególności: muzyki, śpiewów, melodii, poezji, literatury, utworów teatralnych, opery, malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii, filmu, sztuk performatywnych i artystycznych działań interdyscyplinarnych.

Popieranie i promocja polskiej i obcej sztuki w tym w szczególności: twórczości muzycznej, poezji, literatury, teatru, opery, malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii, filmu, sztuk performatywnych i artystycznych działań interdyscyplinarnych.

Promocja twórców młodego pokolenia w kraju i za granicą.

Prowadzenie badań poświęconych polskiemu dziedzictwu kulturowemu.

Prowadzenie badań dotyczących historii Polski w tym w szczególności walki                    o niepodległość.

Propagowanie wyżej wymienionych celów Fundacji w szczególności w odniesieniu          do dzieci i młodzieży oraz Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających             za granicą.

Prowadzenie działalności edukacyjnej w odniesieniu do wyżej wymienionych celów Fundacji.

Skupianie wokół idei Fundacji twórców, krytyków i miłośników sztuki, historyków oraz przedstawicieli nauki i kultury w kraju i za granicą.

 

§ 13

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Organizowanie, inicjowanie, wspieranie, promowanie i finansowanie:

wystaw stałych, czasowych, plenerowych, wirtualnych, multimedialnych;

prezentowania Kolekcji w formie wystaw stałych, czasowych, plenerowych wirtualnych, multimedialnych;

konserwacji, digitalizacji i udostępniania Kolekcji, prowadzenia badań nad Kolekcją oraz jej przechowywania, dokumentowania i promowania;

pozyskiwania do Kolekcji kolejnych obiektów tak w formie depozytów, jak i zakupów;

działań zmierzających do stworzenia i prowadzenia Muzeum Powstania Styczniowego i innych powstań narodowych, w tym również w formie muzeów wirtualnych w Internecie;

zakupów i pozyskiwania w formie depozytów muzealiów i pamiątek związanych z przeszłością Polski, a także innych dzieł sztuki;

współpracy z konserwatorami, środowiskami naukowymi i muzealniczymi w kwestii konserwacji, opracowania i udostępniania przekazanych w depozyt    i zakupionych muzealiów i pamiątek związanych z przeszłością Polski, a także innych dzieł sztuki przekazanych Fundacji pod nadzór lub przez nią zakupionych;

przekazania w dalszy depozyt obiektów będących własnością Fundacji lub przekazanych jej pod opiekę, jeśli zezwala na to umowa pomiędzy Fundacją,    a osobą lub instytucją przekazującą obiekty pod nadzór Fundacji;

wydarzeń artystycznych, w tym w szczególności: koncertów, festiwali, przeglądów, przedstawień teatralnych i operowych, spotkań z literaturą i poezją, przedstawień interdyscyplinarnych;

nagrań, w tym w szczególności: fonograficznych, telewizyjnych, filmowych, multimedialnych;

działalności wydawniczej, w tym w szczególności wydawania: książek, albumów, czasopism, druków, gier, płyt i innych nośników audio-video, e-booków;

działalności edukacyjnej skierowanej w szczególności do: dzieci, młodzieży, rodzin, osób starszych, kombatantów, osób represjonowanych;

rajdów, wycieczek, pielgrzymek do miejsc związanych z historią Polski w tym w szczególności z Powstaniem Styczniowym i innymi powstaniami narodowymi, a także dziedzictwem przyrodniczym;

wypoczynku i rekreacji w szczególności dzieci, młodzieży, osób starszych;

aktywnych form spędzania czasu wolnego;

różnego typu szkoleń, kursów, studiów, studiów podyplomowych i innych form dokształcania mających na celu tworzenie i poszerzanie kadr realizujących cele statutowe Fundacji;

działań związanych z celami Fundacji mogących przyczyniać się do wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a także mających   na celu integrację europejską i rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

działalności propagatorskiej i informacyjnej dotyczącej celów statutowych Fundacji;

wolontariatu w celu realizacji celów statutowych Fundacji;

stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;

konferencji, seminariów, badań, konkursów; akcji społecznych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących celów statutowych Fundacji;

występowanie w sprawach związanych z Kolekcją.

Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Działalność wskazana w ust. 1 może być prowadzona zarówno w kraju jak i za granicą.

Działalność wskazana w ust. 1 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

 

 

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 14

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 863 PLN (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt trzy złote), oraz domena internetowa www.1863.pl wymienione w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, prawa, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku prowadzonej działalności.

 

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 16

Dochody Fundacji pochodzą z:darowizn, spadków i zapisów;

dotacji, grantów i subwencji Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych i międzyrządowych oraz osób i podmiotów prawa prywatnego;

dotacji z budżetu Państwa, urzędów państwowych i samorządowych;

wpływów ze zbiórek;

wpłat 1,5% podatku dochodowego;

majątku nieruchomego i ruchomego;

inwestycji majątku Fundacji, w tym w szczególności: odsetek od obligacji i depozytów bankowych, dywidend od posiadanych akcji, dochodów z tytułu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

 

§ 17

Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 19

Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na statutowe cele Fundacji,        tj. na cele działalności pożytku publicznego.

 

§ 20

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

 

§ 21

Organami Fundacji są:

Fundator

Kolegium Fundacji

Rada Fundacji

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Rada Programowa

 

§ 22

Uchwały kolegialnych organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy członków chyba, że Statut stanowi inaczej.

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Prezesa organu Fundacji podejmującego uchwałę.

Dopuszcza się zdalny udział w posiedzeniach organów Fundacji i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwały kolegialnych organów Fundacji mogą być podejmowane w trybie obiegowym, poprzez zbieranie głosów na piśmie lub drogą elektroniczną, oraz w trybie mieszanym – częściowo na posiedzeniu, częściowo w formie obiegowej, pod warunkiem, że głosy zostaną oddane przez wszystkich członków organu lub wszyscy członkowie organu wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w takim trybie.

Zbieranie głosów w głosowaniach obiegowych lub mieszanych, o których mowa w ust. 4 mogą trwać najwyżej tydzień od momentu poddania uchwały pod głosowanie. Głosowanie kończy się w momencie oddania głosów przez wszystkich członków organu lub po upływie tygodnia, bez względu na liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu.

Forma zwołania posiedzenia każdego z organów Fundacji jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie powinno jednak dotrzeć do wszystkich członków danego organu Fundacji.

 

§ 23

Organ kadencyjny Fundacji sprawuje swoje funkcje do chwili powołania organu następnej kadencji.

Kadencja członka organu Fundacji kończy się wraz z zakończeniem kadencji tego organu, bez względu na moment powołania do organu.

W przypadku opróżnienia miejsc przez wszystkich członków organu kadencyjnego skróceniu ulega kadencja tego organu. Powołanie organu następnej kadencji powinno nastąpić wówczas bez zbędnej zwłoki.

W przypadku zmniejszenia liczby członków organu poniżej określonego w Statucie minimum dokooptowanie nowych członków, tak aby organ osiągnął co najmniej minimalną określoną w Statucie liczebność, powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

FUNDATOR  I  KOLEGIUM FUNDACJI

 

§ 24

Fundator jest najwyższą władzą Fundacji.

 

§ 25

Do kompetencji Fundatora należy:

powoływanie i odwoływanie członków wszystkich organów Fundacji;

ustalanie podziału funkcji w organach Fundacji z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 27 ust. 3;

podejmowanie decyzji w sprawie zmiany Statutu Fundacji;

nadawanie regulaminów organom Fundacji;

podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją;

podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;

podejmowanie decyzji w sprawie wniosku członka Rady Fundacji dotyczącego zawieszenia lub odwieszenia członkostwa;

rozstrzyganie wszelkich sporów wewnątrz Fundacji;

ustanawianie wyróżnień i nagród oraz ich przyznawanie osobom lub instytucjom zasłużonym dla realizacji celów Fundacji lub samej Fundacji.

Fundator w regulaminach nadawanych organom Fundacji zgodnie z ust. 1 pkt 4 może przekazać dokonywanie podziału funkcji w tych organach do ich decyzji z zastrzeżeniem § 27 ust. 3.

 

§ 26

Fundator ma prawo dokonując zapisu w testamencie:

powołać członka organu Fundacji pod warunkiem, że w chwili otwarcia i ogłoszenia testamentu, określona w Statucie liczebność tego organu pozwala na dokooptowanie dodatkowego członka;

odwołać członka organu Fundacji.

 

§ 27

Kolegium Fundacji tworzą: Fundator, jego małżonka oraz ich pełnoletnie dzieci.

Do czasu osiągnięcia pełnoletności, dzieci Fundatora i jego małżonki reprezentowane są w Kolegium Fundacji przez ich opiekunów prawnych.

Funkcję Przewodniczącego Kolegium Fundacji sprawuje jego najstarszy członek.

Członkostwo w Kolegium Fundacji może zostać zawieszone ze względu na zły stan zdrowia lub inne powody uniemożliwiające sprawowanie funkcji. Niezbędne do tego jest pisemne oświadczenie osoby, której to zawieszenie dotyczy albo, w przypadku ciężkiej choroby, orzeczenie lekarskie, o niemożności sprawowania funkcji, wydane przez lekarza specjalistę. Orzeczenie to musi mieć formę aktu notarialnego. Zawieszenie członkostwa w Kolegium Fundacji może być również spowodowane ubezwłasnowolnieniem prawomocnym wyrokiem sądu. Zawieszenie skutkuje zmniejszeniem liczby członków Kolegium Fundacji.

Członkostwo w Kolegium Fundacji może zostać odwieszone po ustaniu powodów, które uniemożliwiały pełnienie funkcji. Niezbędne do tego jest, odpowiednio do ust. 4, pisemne oświadczenie osoby, której to dotyczy albo, w przypadku przebytej ciężkiej choroby, orzeczenie lekarskie o możliwości ponownego pełnienia funkcji, wydane przez lekarza specjalistę. Orzeczenie to musi mieć formę aktu notarialnego. Odwieszenie następuje również na skutek prawomocnego wyroku sądu o uchyleniu ubezwłasnowolnienia.

Zawieszenie i odwieszenie członkostwa w Kolegium Fundacji następuje automatycznie w momencie złożenia odpowiedniego oświadczenia lub orzeczenia lekarskiego, o których mowa w ust. 4 i 5 do Kolegium Fundacji lub, jeśli to nie jest możliwe, do Rady Fundacji.

 

§ 28

Fundator może zostać zawieszony w wykonywaniu czynności z uwagi na zły stan zdrowia lub inne powody uniemożliwiające pełnienie funkcji. Niezbędne do tego jest pisemne oświadczenie Fundatora albo, w przypadku ciężkiej choroby, orzeczenie lekarskie,           o niemożności sprawowania funkcji, wydane przez lekarza specjalistę. Orzeczenie to musi mieć formę aktu notarialnego. Fundator może zostać zawieszony w wykonywaniu swoich czynności również prawomocnym wyrokiem sądu o ubezwłasnowolnieniu. Kompetencje Fundatora określone w § 25 przejmuje w takich przypadkach Kolegium Fundacji.

Fundator może zostać odwieszony w wykonywaniu czynności po ustaniu powodów, które uniemożliwiały pełnienie funkcji. Niezbędne do tego jest, odpowiednio do ust. 1, pisemne oświadczenie Fundatora albo, w przypadku przebytej ciężkiej choroby, orzeczenie lekarskie o możliwości ponownego pełnienia funkcji, wydane przez lekarza specjalistę. Orzeczenie to musi mieć formę aktu notarialnego. Odwieszenie następuje również na skutek prawomocnego wyroku sądu o uchyleniu ubezwłasnowolnienia.

Zawieszenie i odwieszenie Fundatora  w wykonywaniu czynności następuje automatycznie w momencie złożenia odpowiedniego oświadczenia lub orzeczenia lekarskiego, o których mowa w ust. 1 i 2 do Kolegium Fundacji lub, jeśli to nie jest możliwe, do Rady Fundacji.

Po śmierci Fundatora jego kompetencje określone w § 25 przejmuje Kolegium Fundacji.

Po śmierci ostatniego członka Kolegium Fundacji, kompetencje określone w § 25, które Kolegium Fundacji uprzednio przejęło po śmierci Fundatora, przejmuje Rada Fundacji.

Jeśli w chwili śmierci Fundatora nie żyją wszyscy członkowie Kolegium Fundacji,         lub członkostwo żyjących członków Kolegium Fundacji jest zawieszone, wówczas kompetencje określone w § 25 przejmuje Rada Fundacji.

 

§ 29

Fundator oraz członkowie Kolegium Fundacji mogą być członkami innych organów Fundacji, z zachowaniem pozostałych postanowień Statutu.

 

RADA FUNDACJI

 

§ 30

Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu                  i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

 

§ 31

Rada Fundacji składa się z od 2 do 25 członków.

 

§ 32

Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata z zastrzeżeniem ust. 2

Po śmierci Fundatora i wszystkich pozostałych członków Kolegium Fundacji Rada Fundacji pełni swoje obowiązki bezterminowo.

 

§ 33

Członek Rady Fundacji:

obejmuje swoją funkcję w momencie powołania;

może zostać odwołany w każdym czasie;

może być powołany na kolejne kadencje;

nie może być członkiem Zarządu;

może być członkiem Komisji Rewizyjnej, jeśli spełnia warunki określone w § 52 ust. 2 pkt 1 i 2.

 

§ 34

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

podejmowanie decyzji w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu, a w szczególności: zbycia, nabycia majątku o znacznej wartości, obciążenia nieruchomości Fundacji oraz zaciągania kredytów, pożyczek i udzielania poręczeń o znacznej wartości;

nadzorowanie działalności Zarządu, podległych mu jednostek organizacyjnych oraz ustanowionych pełnomocników;

rozpatrywanie sprawozdań Zarządu;

ustalanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu;

wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez organy Fundacji;

występowanie z wnioskami do organów Fundacji, dotyczącymi działalności Fundacji;

opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;

występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu;

występowanie z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji;

ustanawianie odznak i medali honorowych oraz ich przyznawanie.

§ 35

Jeśli Fundacja zamierza ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego członkowie Rady Fundacji:

nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,  we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane              z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 36

Jeśli którykolwiek z członków Rady Fundacji nie spełnia wymogów określonych w § 35 ust. 1 i 2 wówczas, aby Fundacja mogła ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego wymagane jest powołanie Komisji Rewizyjnej, która będzie pełnić funkcje kolegialnego organu kontroli i nadzoru, odrębnego od Zarządu i niepodlegającego mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, a którego członkowie będą spełniać wymogi określone w § 35 ust. 1 i 2.

 

§ 37

Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku, przy czym czas pomiędzy posiedzeniami nie powinien być dłuższy niż 18 miesięcy.

Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są z inicjatywy własnej przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub upoważnionego przez niego członka Rady Fundacji oraz na wniosek Fundatora, Kolegium Fundacji, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej, 1/5 członków Rady Fundacji.

 

§ 38

Po śmierci Fundatora i wszystkich pozostałych członków Kolegium Fundacji:

Rada Fundacji powinna dokooptować do swojego składu:

a) w pierwszej kolejności osoby powołane przez Fundatora w testamencie;

b) w drugiej kolejności pełnoletnich zstępnych Fundatora w linii prostej według starszeństwa;

Do Rady Fundacji powinien być dokooptowywany każdy zstępny Fundatora w linii prostej osiągający pełnoletność;

Osoby wymienione w pkt 1 i 2 mogą być dokooptowane do Rady Fundacji o ile wyrażą na to zgodę, jeśli pozwala na to liczebność Rady Fundacji oraz jeśli nie są członkami Zarządu.

Po śmierci Fundatora i wszystkich pozostałych członków Kolegium Fundacji oraz po dokooptowaniu do swojego grona osób, o których mowa w ust. 1  Rada Fundacji może powołać do swojego składu, według swojego uznania, inne osoby.

W przypadku opróżnienia miejsca w Radzie Fundacji powoływana jest:

w pierwszej kolejności, zgodnie z § 40 ust. 6 pkt 2, osoba, której członkostwo w Radzie Fundacji było zawieszone, a po zakończeniu zawieszenia nie mogła wejść ponownie do Rady Fundacji ze względu na brak miejsc, o ile wyrazi na to zgodę oraz jeśli nie jest członkiem Zarządu;

w drugiej kolejności - najstarszy pełnoletni zstępny Fundatora w linii prostej, o ile wyrazi na to zgodę oraz jeśli nie jest członkiem Zarządu.

Podjęcie uchwały o powołaniu do Rady Fundacji osób, o których mowa w ust.1 i 3 powinno nastąpić, bez zbędnej zwłoki.

Rada Fundacji na dwa lata przed ukończeniem pełnoletności przez zstępnego Fundatora w linii prostej, powinna powstrzymać się od powoływania nowego członka do swojego składu, jeśli mogłoby to spowodować niemożność dokooptowania do Rady Fundacji, ze względu na jej liczebność, zstępnego Fundatora w linii prostej po ukończeniu przez niego pełnoletności.

W pracach Rady Fundacji mogą brać udział z głosem doradczym zstępni Fundatora w linii prostej, na dwa lata przed ukończeniem pełnoletności.

 

§ 39

Jeśli, zgodnie z postanowieniami Statutu, Rada Fundacji jest organem, któremu przysługują uprawnienia określone w § 25, wówczas:

W przypadku gdy liczba członków Rady Fundacji spadnie poniżej określonego w Statucie minimum i jednocześnie nie ma możliwości wznowienia pracy przez Fundatora lub Kolegium Fundacji to Rada Fundacji w niepełnym, jednoosobowym składzie, powinna niezwłocznie dokooptować do swojego grona nową osobę, tak aby osiągnęła określoną w Statucie minimalną liczbę członków. W tym przypadku w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy jest możliwe odwieszenie członkostwa osoby zawieszonej w trakcie trwającej kadencji. W takiej sytuacji Rada Fundacji działając w niepełnym, jednoosobowym składzie, ma prawo odwiesić członka, który został zawieszony zgodnie  z § 40 ust. 1 pkt 2, jeśli ustały przyczyny zawieszenia.

W przypadku opróżnienia miejsc przez wszystkich członków Rady Fundacji i jednocześnie gdy nie ma możliwości wznowienia pracy przez Fundatora lub Kolegium Fundacji, wówczas:

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy osoba, która zawiesiła swoje członkostwo w czasie ostatniej kadencji zgodnie z § 40 ust. 1 pkt 1  może je odwiesić. Odwieszenie członkostwa następuje automatycznie po złożeniu wniosku o odwieszeniu.

Jeśli nie jest możliwe uzupełnienie składu Rady Fundacji w sposób określony w pkt 1 wówczas nowi członkowie tego organu, w liczbie pozwalającej na osiągnięcie określonego w Statucie minimalnego składu, zostają powołani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji ze względu na jej cele. W takiej sytuacji do Rady Fundacji  w pierwszej kolejności powinni być powołani zstępni Fundatora w linii prostej lub osoby będące członkami organów Fundacji bieżących kadencji, z zachowaniem postanowień Statutu. Powołanie członków Rady Fundacji w trybie określonym    w niniejszym punkcie musi być poprzedzone konsultacjami z organami Fundacji.

 

§ 40

Członkostwo w Radzie Fundacji może zostać zawieszone na czas określony lub nieokreślony:

na pisemny wniosek członka Rady Fundacji;

uchwałą Rady Fundacji, w przypadku przewlekłej choroby lub utraty sił – powodujących niezdolność do sprawowania funkcji.

Wniosek członka Rady Fundacji o jego zawieszenie kierowany jest do organu, który         w momencie składania takiego wniosku posiada kompetencje powoływania członków Rady Fundacji. Członkostwo w Radzie Fundacji zostaje zawieszone w momencie przyjęcia wniosku o zawieszenie przez organ, do którego kierowany jest ten wniosek.

Zawieszenie członkostwa powoduje zmniejszenie liczby członków Rady Fundacji.

W przypadku jeśli zawieszenie członka Rady Fundacji spowodowałoby zmniejszenie liczby członków tego organu poniżej wymaganej liczebności, organ decydujący o przyjęciu zawieszenia powinien uprzednio powołać nowego członka Rady Fundacji, tak aby została zachowana, określona przez Statut, minimalna liczba członków Rady Fundacji.

Członkostwo w Radzie Fundacji zostaje odwieszone:

z upływem terminu zawieszenia;

w momencie przyjęcia przez organ uprawniony do powoływania członków Rady Fundacji pisemnego oświadczenia o zakończeniu okresu zawieszenia, złożonego przez członka, który zawiesił uprzednio swoje członkostwo, z zastrzeżeniem § 39 ust. 2 pkt 1;

uchwałą Rady Fundacji, w przypadku ustania przyczyn zawieszenia członkostwa,  o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Członek Rady Fundacji, którego członkostwo było zawieszone:

Może powrócić do składu Rady Fundacji tylko w przypadku, jeśli w momencie odwieszenia Rada Fundacji liczy mniej niż 25 członków oraz jeśli moment odwieszenia przypada przed upływem kadencji Rady Fundacji, na którą powołana była osoba, której członkostwo było zawieszone.

Jeśli Rada Fundacji liczy 25 członków wówczas członek Rady Fundacji, którego zawieszenie dobiegło końca nie wchodzi do Rady Fundacji. Osoba ta wchodzi do Rady Fundacji w pierwszej kolejności po opróżnieniu się w niej miejsca, zgodnie z § 38 ust. 3 pkt 1, jeśli opróżnienie to nastąpiło w trakcie trwania tej samej kadencji.

Jeśli odwieszenie nastąpiło po upływie kadencji, na którą był powołany członek Rady Fundacji, wówczas osoba ta nie wchodzi do Rady Fundacji w związku z zakończeniem okresu zawieszenia członkostwa. Osoba ta może zostać powołana do Rady Fundacji na ogólnych zasadach.

 

 

§ 41

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą:

upływu kadencji;

złożenia rezygnacji;

odwołania z funkcji;

skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

ubezwłasnowolnienia prawomocnym wyrokiem sądu;

śmierci.

 

ZARZĄD

 

§ 42

Zarząd jest organem wykonawczym, którego głównym zadaniem jest prowadzenie całokształtu spraw Fundacji i reprezentacja jej na zewnątrz.

 

§ 43

Zarząd składa się z jednej, dwóch lub trzech osób i jest powoływany na czas nieoznaczony.

 

§ 44

Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie.

Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 45

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

złożenia rezygnacji;

odwołania z funkcji;

skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

ubezwłasnowolnienia prawomocnym wyrokiem sądu;

śmierci.

 

§ 46

Do kompetencji Zarządu należy:

kierowanie działalnością Fundacji i realizacja jej celów statutowych;

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;

sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;

przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz dokonywanie rozdziału środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;

podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji;

podejmowanie decyzji o utworzeniu i likwidacji jednostek organizacyjnych Fundacji, o których mowa w § 11 ust. 1

powoływanie kierownictw jednostek organizacyjnych Fundacji, o których mowa w § 11 ust. 1;

nadawanie regulaminów jednostkom organizacyjnym Fundacji, o których mowa w § 11 ust. 1;

powoływanie rad programowych przy jednostkach organizacyjnych Fundacji, o których mowa w § 11 ust. 1;

występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu;

występowanie z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji;

przyznawanie wyróżnień i nagród;

bieżące monitorowanie, kto z zstępnych Fundatora w linii prostej zbliża się do osiągnięcia pełnoletności i może zostać powołany do Rady Fundacji.

 

§ 47

Zarząd ma obowiązek przedstawić na żądanie Rady Fundacji lub Komisji Rewizyjnej, w celu wykonania jej działań kontrolnych, wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji.

Zarząd i każdy z jego członków ma obowiązek na żądanie Rady Fundacji lub Komisji Rewizyjnej, w celu wykonania jej działań kontrolnych, złożyć pisemne lub ustne wyjaśnienia dotyczące działania Fundacji.

Zarząd i każdy z jego członków ma obowiązek wykonać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 również na żądanie Fundatora lub Kolegium Fundacji.

 

§ 48

Zarząd może udzielić pełnomocnictwa:

rodzajowego – do prowadzenia określonego rodzaju czynności;

szczególnego – do wykonania konkretnej czynności prawnej.

W szczególnych przypadkach Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego – do prowadzenia czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo ogólne może zostać udzielone w szczególności w sytuacji:

uniemożliwiającej Zarządowi sprawne funkcjonowanie;

niemożności powołania nowego członka Zarządu;

prowadzenia spraw Fundacji poza jej siedzibą, a w szczególności za granicą.

Zakres upoważnienia pełnomocnika jest określony w pełnomocnictwie sporządzonym przez Zarząd.

 

§ 49

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

§ 50

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać:

Prezes – samodzielnie;

Wiceprezes – samodzielnie;

dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 51

Komisja Rewizyjna nie jest obligatoryjnym organem Fundacji.

Komisja Rewizyjna powoływana jest wówczas, gdy Fundacja chce ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, a którykolwiek z członków Rady Fundacji nie spełnia wymogów określonych w § 35 ust. 1 i 2

Z chwilą powołania Komisja Rewizyjna staje się kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

 

§ 52

Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 5 członków.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

mogą być powoływani na kolejne kadencje.

 

§ 53

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

 

§ 54

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku, przy czym czas pomiędzy posiedzeniami nie powinien być dłuższy niż 18 miesięcy.

Ustalenia z posiedzeń Komisji Rewizyjnej zapisywane są w formie uchwał.

 

§ 55

Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:

upływu kadencji;

złożenia rezygnacji;

odwołania z funkcji;

zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 52 ust. 2 pkt 1 i 2

śmierci.

§ 56

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej będącej organem kontroli i nadzoru należy:

okresowa kontrola całokształtu działalności Fundacji, nie rzadziej niż raz w roku;

przedstawianie uwag i wniosków w sprawie działalności Fundacji oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Fundacji;

składanie sprawozdań i wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi.

 

RADA PROGRAMOWA

 

§ 57

Rada Programowa jest organem doradczym Fundacji.

 

§ 58

Członkami Rady Programowej są osoby posiadające autorytet, wiedzę i doświadczenie           w kwestiach będących w kręgu zainteresowania Fundacji.

 

§ 59

Do kompetencji Rady Programowej należy:

czuwanie nad kierunkiem rozwoju Fundacji;

proponowanie i opiniowanie planów działania Fundacji;

zapewnienie wysokiego poziomu pracy Fundacji;

wspieranie statutowych działań Fundacji;

służenie dobrą radą.

 

§ 60

Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są z inicjatywy własnej, a także Fundatora, Kolegium Fundacji, Rady Fundacji, Zarządu.

 

§ 61

Rada Programowa składa się z od 2 do 25 członków.

Członek Rady Programowej zostaje powołany na czas nieoznaczony.

Członek Rady Programowej może zostać odwołany w każdym czasie.

 

§ 62

Członkostwo w Radzie Programowej ustaje z chwilą:

złożenia rezygnacji;

odwołania z funkcji;

ubezwłasnowolnienia prawomocnym wyrokiem sądu;

śmierci.

 

§ 63

Ustalenia z prac Rady Programowej mogą mieć formę: uchwał lub zaleceń, wskazówek            i rekomendacji.

 

 

Rozdział V

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KOLEKCJI

§ 64

Działalność Fundacji opiera się w dużej mierze o Kolekcję Krzysztofa Kura, której największą część stanowi, stale powiększany przez Fundatora, zbiór około 600 oryginalnych rycin pochodzących z prasy zagranicznej z okresu Powstania Styczniowego oraz roczników gazet zagranicznych z tego czasu.

Fundator przekazał Fundacji Kolekcję w długoterminowy depozyt.

Każda z części Kolekcji stanowi osobną całość i można je traktować odrębnie, stosując do każdej z nich przepisy zawarte w niniejszym Rozdziale.

Warunki depozytu określa umowa pomiędzy Fundatorem a Fundacją.

Fundator może wycofać Kolekcję lub każdą jej część z depozytu Fundacji w dowolnym czasie. Nie może to jednak powodować zerwania zobowiązań zaciągniętych przez Fundację wobec innych osób lub instytucji.

Po śmierci Fundatora Kolekcję z depozytu Fundacji mogą wycofać spadkobiercy Fundatora działający łącznie. Wniosek o wycofanie Kolekcji z depozytu Fundacji i rozwiązanie umowy depozytu musi być podpisany przez wszystkich spadkobierców Fundatora. Brak podpisu któregokolwiek z pełnoletnich spadkobierców powoduje nieważność takiego wniosku. Za nieletnie dzieci oświadczenie składają opiekunowie prawni. Wycofanie Kolekcji z depozytu Fundacji nie może powodować zerwania zobowiązań zaciągniętych przez Fundację wobec innych osób lub instytucji.

 

§ 65

Kolekcja nie może stanowić zabezpieczenia dla żadnych zobowiązań zaciąganych przez Fundację, w szczególności kredytów i pożyczek.

 

§ 66

Jeśli likwidacja Fundacji nastąpi za życia Fundatora, a w chwili likwidacji Kolekcja była    w depozycie Fundacji, wówczas Kolekcja wraca we władanie Fundatora.

Jeśli likwidacja Fundacji nastąpi po śmierci Fundatora, a w chwili likwidacji Kolekcja była w depozycie Fundacji, wówczas Kolekcja przechodzi we władanie spadkobierców Fundatora, z jednoczesnym zagwarantowaniem po jej przekazaniu integralności, wszechstronnej opieki oraz eksponowania w formie wystaw.

Jeśli likwidacja Fundacji nastąpi w momencie, gdy Kolekcja jest jej własnością wówczas Kolekcja musi zostać przekazana Narodowi Polskiemu na ręce i do dyspozycji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z jednoczesnym zagwarantowaniem po jej przekazaniu integralności, wszechstronnej opieki oraz eksponowania w formie wystaw.

 

§ 67

Przepisy niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio do wszystkich obiektów, przedmiotów, pamiątek historycznych i dzieł sztuki powierzonych pod nadzór Fundacji przez Fundatora oraz inne organizacje, osoby prawne i osoby fizyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

 

§ 68

Zmiana Statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji.

 

§ 69

Decyzję o zmianie Statutu podejmuje Fundator, z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu.

Jeśli, w zgodzie z postanowieniami Statutu, decyzję o zmianie Statutu podejmuje Rada Fundacji, wówczas uchwała w tej sprawie, aby była ważna, musi być podjęta większością co najmniej 4/5 głosów ogólnej liczby członków Rady Fundacji z zastrzeżeniem § 70.

 

§ 70

Fundator może zmienić Statut testamentem. W tym przypadku, aby zmiany Statutu weszły w życie wymagana jest zgoda Kolegium Fundacji. Jeśli w chwili otwarcia i ogłoszenia testamentu Fundatora nie żyją wszyscy członkowie Kolegium Fundacji lub członkostwo żyjących członków Kolegium Fundacji jest zawieszone, wówczas aby zmiany Statutu weszły w życie wymagana jest zgoda Rady Fundacji wyrażona uchwałą przyjętą zwykłą większością głosów.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 71

Zabronione jest:

udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku     do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani    z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 72

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

Połączenie, o którym mowa w ust. 1 nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

 

§ 73

Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu.

Jeśli, w zgodzie z postanowieniami Statutu, decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji, wówczas uchwała w tej sprawie, aby była ważna, musi być podjęta większością co najmniej 4/5 głosów ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

 

§ 74

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu.

Jeśli, w zgodzie z postanowieniami Statutu, decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, wówczas uchwała w tej sprawie, aby była ważna, musi być podjęta większością co najmniej 4/5 głosów ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

 

§ 75

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji Zarząd przekaże, z zastrzeżeniem § 66 ust. 3 niniejszego Statutu oraz art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom lub osobom wskazanym przez Fundatora, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

§ 76

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Warszawa, dnia 22 stycznia 2016 roku w 153. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

 

Krzysztof Kur

Fundator

 

Tekst jednolity z 11 czerwca 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

Loading...

Fundacja 1863.PL   ul. Zwoleńska 94 E m. 3   04-761 Warszawa

e-mail fundacja@1863.pl  Krzysztof Kur  tel. 601 312 911

NIP 9522147882  Regon 364582980 KRS 0000620424

Konto bankowe 42 2530 0008 2060 1070 7075 0001 (Nest Bank)